User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

വെള്ളം

വരൾച്ച മറന്ന നാടൊരിക്കൽ
തൊണ്ട വരളിടും നാടായിടും
കയ്പയ്ക്ക നീരിനും മധുരമാകും

വറ്റിയ കണ്ണുകൾ നീർ തേടിടും
കർമഫലങ്ങൾ ഇനിയും വരും
കാത്തിടാം അവശേഷിപ്പുകളെങ്കിലും ...


വെളുത്ത കറുപ്പ്

കറുപ്പിന് എന്ത് വെളുപ്പാണല്ലേ !
കാലപ്പഴക്കത്തിനുമേൽ അധിപത്യമുറപ്പിച്ചു
വെളുത്ത മനസ്സുമായി ചില കറുത്ത ഉടലുകൾ
തിരിച്ചറിഞ്ഞിടാം മരിച്ചിടും മുൻപേ ..


അവ്യക്തമായത്

മറ്റൊരാളാൽ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകം-
പോലെയാണ് ചിലർ
വ്യകതമായതിനേക്കാൾ ഇല്ലാത്തതാവും
കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുക ..


അതിജീവനം

അതിജീവതയുടെ ഉൾക്കരുത്തിനോട്
ചോദ്യമരുത്..എന്തെന്നാൽ
മരിച്ചാലും നഷ്ടമാകാത്ത ഒരു സാന്നിധ്യമുണ്ടതിൽ
ചിലപ്പോൾ പ്രതികാരത്തിന്റെയാവം
മറ്റുചിലപ്പോൾ...


ആവർത്തനം

പുതുമയുടെ ഗന്ധമാണ് എന്റെ പഴയകാലത്തിനും
ആവർത്തനവിരസത വീണ്ടും
ആവർത്തിച്ചുപോരുന്നു..

Add comment

Submit