മൊഴിയിലെ എഴുത്തുകാർക്ക് പലതരത്തിലുമുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തുടക്കം (2016) മുതൽ നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മികച്ച രചനകൾക്ക് പല അവസരങ്ങളിലും സമ്മാനമായി പണം നൽകിയിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ മാതൃകാപരമായ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ 2020-ൽ മൊഴി തീരുമാനിച്ചു. അന്നുമുതൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഇതു നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു.


 

 

ഒന്നാം ഘട്ടം 

2020 അഗസ്റ്റു 1 മുതൽ മൊഴി അതിന്റെ എഴുത്തുകാർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകിത്തുടങ്ങി. അന്നു മുതൽ 31 ജൂലൈ 2021 വരെ  ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എല്ലാ രചനകൾക്കും പ്രതിഫലം നൽകുക എന്നതായിരുന്നു പ്രഖ്യാപിത ലക്‌ഷ്യം. പോയിന്റ് (point) സംവിധാനത്തിലുടെയാണ്‌ ഇതു നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത്. പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ രചനയ്ക്കും 50 പോയിന്റുകൾ നൽകിയിരുന്നു. (1 Point = Rs 1/-) ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ 500 points നേടിയ എല്ലാ എഴുത്തുകാർക്കും പ്രതിഫലം നൽകി. പലരും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ പ്രതിഫലം നേടുകയും ചെയ്തു.

 

രണ്ടാം ഘട്ടം 

എല്ലാ രചനകൾക്കും പ്രതിഫലം നൽകുക എന്ന ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിച്ച ശേഷം പരിഷ്കരിച്ചു. 2021 ആഗസ്റ്റു മുതൽ ആരംഭിച്ച രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ, രചനകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്താനായി 'പ്രൈം' കാറ്റഗറി ആരംഭിക്കുകയും, മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുതുക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാഷയിലും, ആശയത്തിലും, അവതരണത്തിലും മികവു പുലർത്തുന്ന രചനകൾ, 'പ്രൈം' കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങി. പ്രൈം രചനകൾക്ക് 100 പോയിന്റുകൾ വരെ ലഭിക്കാവുന്നതാണ്.  പ്രായോഗികത കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് 1000 പോയിന്റുകൾ തികയുമ്പോൾ, അത് പ്രതിഫലമായി നൽകിവരുന്നു. 1 Point = Rs 1/-

 

മൂന്നാം ഘട്ടം 

2022 ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ ആരംഭിച്ച മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ, രചനകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്താനായി 'Outstanding' കാറ്റഗറി ആരംഭിക്കുകയും, മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുതുക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രൈം വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും, ഭാഷയിലും, ആശയത്തിലും, അവതരണത്തിലും ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ രചനകൾ , 'Outstanding'' കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഇതു 'പ്രൈം' രചനകളെക്കാൾ ഒരു പടി ഉയരെയാണ് മൊഴി പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന രചനകൾക്ക്, 250 പോയിന്റുകൾ വരെ ലഭിക്കാവുന്നതാണ്.

2022  ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ നിലവിലുള്ള MRC റിവാർഡ് നിരക്കുകൾ:-

 Category Basic Points Readership Points*
 Outstanding  200  50
 Prime   50  50
 തുടർ രചനകൾ  50  0
 മറ്റു രചനകൾ   0  100

 

Outstanding ൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ രചനയ്ക്കും 250 points വരെ ലഭിക്കാം. അടിസ്ഥാന റിവാർഡായി 200 points ഉം, ഉയർന്ന വായനാനിരക്കു നേടിയാൽ 50 points ഉം ലഭിക്കും. 2022  ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന രചനകൾക്കു മാത്രം ബാധകം. മുൻകാലപ്രാബല്യം ഇല്ല. 

Prime (പ്രൈം) ൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ രചനയ്ക്കും 100 points വരെ ലഭിക്കാം. അടിസ്ഥാന റിവാർഡായി 50 points ഉം, ഉയർന്ന വായനാനിരക്കു നേടിയാൽ 50 points ഉം ലഭിക്കും.

തുടർ രചനകൾ (നോവൽ, തുടർക്കഥ, തിരക്കഥ, മറ്റു പരമ്പരകൾ): പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ ഖണ്ഡത്തിനും (എപ്പിസോഡിനും) 50 points  വീതം ലഭിക്കും. വായനാ നിരക്കു ബാധകമല്ല.  

തുടർ രചനകളല്ലാത്ത മറ്റു രചനകൾക്ക് (non-serial - ഉദാ: Prime ലോ Outstanding ലോ  ഉൾപ്പെടാത്ത കഥ, കവിത, നിരീക്ഷണം etc) points ലഭിക്കില്ല. എങ്കിലും, വളരെ ഉയർന്ന വായനാനിരക്കു ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം രചനകൾ പ്രൈം കാറ്റഗറിയിലേക്കു മാറ്റുകയും, തദ്വാരാ 100 points ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. രചനകളെ വിലയിരുത്തുന്നതിൽ മൊഴിയുടെ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡിനു തെറ്റു പറ്റിയാൽ അതിനെ  മറികടക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് ഈ പ്രത്യേക സംവിധാനം.

*പ്രസിദ്ധീകരണം കഴിഞ്ഞുള്ള ആദ്യദിനങ്ങളിലെ Unique Hit Rate ആണ് വായനാനിരക്കായി കണക്കാക്കുന്നത്. 

നിലവിലുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്1 point = Rs.1 (1000 points = Rs.1000) 

1000 points തികഞ്ഞാൽ, പ്രതിഫലം ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. പ്രായോഗികത കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് 1000 points എത്തുമ്പോൾ മാത്രം പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. 

സുതാര്യത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി Mozhi Rewards Club ലെ അംഗങ്ങളുടെ   പേര് ഇവിടെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും.  ഇപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ പേരു  പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണ്ട എന്നുള്ളവർ, മൊഴിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ അഡ്രസിൽ നിന്നും, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. എന്ന വിലാസത്തിൽ പ്രസ്തുത വിവരം അറിയിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. 

Mozhi Rewards Club Members >> 

റിവാർഡിനു പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന രചനകൾ മൊഴിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതുമുതൽ മൂന്നു മാസങ്ങൾ വരെ മറ്റിടങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പാടില്ല. മൊഴിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന എല്ലാ രചനകളും മൊഴിയുടെ ഇമെയിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകൾ, തുടങ്ങി എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലും, അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലും കൂടുതൽ പ്രചാരണത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം മൊഴിക്കുണ്ടായിരിക്കും. സ്വന്തം രചനകൾ സ്വതന്ത്രമായി പുസ്തകരൂപത്തിൽ അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധ പ്പെടുത്തുന്നതിനു എഴുത്തുകാർക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. വിനിമയ നിരക്കുകളും, നിബന്ധനകളും മാറ്റത്തിനു വിധേയമാണ്. മൊഴിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ അന്തിമമായിരിക്കും. *Terms & Conditions ബാധകമാണ്.  

1000 പോയിന്റുകൾ തികയുന്ന മുറയ്ക്ക്, എഴുത്തുകാർ  പ്രതിഫലം ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. അത് എഴുത്തുകാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായി മൊഴി കണക്കാക്കുന്നു. പ്രായോഗികമായ കാരണങ്ങളാൽ എഴുത്തുകാരെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തിപരമായി ഓരോ തവണയും ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ മൊഴിക്ക് നിലവിൽ സംവിധാനമില്ല.  ഇനിയുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്നും പ്രതിഫലം ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.  

പ്രതിഫലം ആവശ്യപ്പെടുക  

മൊഴിയിൽനിന്നും  പ്രതിഫലം ലഭിക്കാനായി ഈ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു സമർപ്പിക്കുക.

എന്റെ പ്രതിഫലം നൽകുക >>

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ലിങ്കിൽ ലഭിക്കും. 
HELP | FAQ | എങ്ങനെ?

അവിടെ ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ മാത്രം This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ൽ ബന്ധപ്പെടുക.

Pin It

10.08.2022: മൊഴിയുടെ സമ്മാനം നേടിയ മാധവൻ കെ. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. മാധവന്റെ രചനകൾ ഇവിടെ വായിക്കാം

Read about  Mozhi Rewards

Pin It

10.08.2022: മൊഴിയുടെ സമ്മാനം നേടിയ സതീഷ് തോട്ടശ്ശേരി. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. സതീഷിന്റെ രചനകൾ ഇവിടെ വായിക്കാം

Read about  Mozhi Rewards

Pin It

07.08.2022: മൊഴിയുടെ സമ്മാനം നേടിയ രമ്യ രതീഷ്. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. രമ്യ രതീഷിന്റെ രചനകൾ ഇവിടെ വായിക്കാം

Read about  Mozhi Rewards

Pin It

21.07.2022: മൊഴിയുടെ സമ്മാനം നേടിയ സജിത് കുമാർ എൻ. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. സജിത്തിന്റെ രചനകൾ ഇവിടെ വായിക്കാം

Read about  Mozhi Rewards

Pin It

20.07.2022: വീണ്ടും മൊഴിയുടെ സമ്മാനം നേടിയ വിഷ്ണു മാധവന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. വിഷ്ണു മാധവന്റെ രചനകൾ ഇവിടെ വായിക്കാം

Read about  Mozhi Rewards

Pin It

20.06.2022: വീണ്ടും മൊഴിയുടെ സമ്മാനം നേടിയ അബ്ബാസ് ഇടമറുകിനു അഭിനന്ദനങ്ങൾ. അബ്ബാസിന്റെ രചനകൾ ഇവിടെ വായിക്കാം

Read about  Mozhi Rewards

Pin It

20 June 2022 നു മൊഴിയുടെ പ്രതിഫലം  നേടിയ ജോജോ ജോസ് തിരുവിഴായ്‌ക്ക്‌  അഭിനന്ദനങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ ഇവിടെ വായിക്കാം

Read about  Mozhi Rewards

 

Pin It

24 May 2022 നു മൊഴിയുടെ പ്രതിഫലം  നേടിയ രാജേന്ദ്രൻ ത്രിവേണിക്ക്  അഭിനന്ദനങ്ങൾ. രാജേന്ദ്രന്റെ രചനകൾ ഇവിടെ വായിക്കാം

Read about  Mozhi Rewards

 

Pin It

24 May 2022 നു മൊഴിയുടെ പ്രതിഫലം വീണ്ടും  നേടിയ സതീഷ് തോട്ടശ്ശേരിക്ക്  അഭിനന്ദനങ്ങൾ. സതീഷിന്റെ രചനകൾ ഇവിടെ വായിക്കാം

Read about  Mozhi Rewards

 

Pin It

20 May 2022 നു മൊഴിയുടെ പ്രതിഫലം വീണ്ടും  നേടിയ ടി വി ശ്രീദേവിയ്ക്കു ക്ക്  അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ശ്രീദേവിയുടെ രചനകൾ ഇവിടെ വായിക്കാം

Read about  Mozhi Rewards