മൊഴിയുടെ  വരിക്കാരാവുക.
SUBSCRIBE

Mozhi Rewards Club

Mozhi Rewards Club
ശ്രേഷ്ഠ രചന: Rs.250
മികച്ച രചന: Rs.100

Mozhi Rewards Club

പത്തു രചനകൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ രചയിതാക്കൾ Mozhi Reward Club ൽ സ്വാഭാവികമായി അംഗങ്ങളായിത്തീരും. 

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്

നോവലുകൾ

 malayalam novels
READ

ശ്രേഷ്ഠ രചനകൾ

Subscribe Newsletter